Saturday, May 30, 2020

Labai geras pokalbis su V. Adamkumi

Jis įvyko pries 5 metus (2015), kada Prezidentui buvo 89 metai.

Man kiek nepatiko R. Janutienės ir S. Pauliuvienės bendravimo stilius ir pertraukinėjimas, bet nepaisant to pokalbis parodo V. Adamkaus asmenybę ir pasaulėjautą.

Keletas minčių kurias užsirašiau iš pokalbio yra žemiau. Jos gali būti ne pažodžiui, bet tikiuosi perduoda esmę.

-------------
Nepriklausomybės periodas


Sausio 13 tai buvo tautos žygdarbis, tai buvo siekis būti lygiaverčiais žmonėmis.

Lietuva nuo sovietų rankų yra labiausiai nukentėjusi tauta, 10% tautos buvo sunaikinta. Žydai prarado daugiau per karą.

Dabar ta drąsa ir pasiaukojimas yra dingę. Visuomenėje abejingumas, nėra vienybės.

V. Adamkus yra nusivylęs "viduriniąja" karta (red. pastaba - čia manau kalbama apie "Auksinę kartą")

50 metų okupacijos sunaikino buvusias moralines vertybes ir įvedė naujas vertybes.

Vyrauja materializmas, savanaudiškumas. Pasaulis ir materialinės vertybės pasidarė prienamos, bet idealizmas dingo. Kol materializmas nenusileis žemyn, ir tauta nepradės vertinti moralines vertybes, tol mes murkdysimės.

Trūksta pagarbos vienas kitam.

Grupiniai interesai stovi virš valstybės gerovės.

Tačiau dauguma Lietuvos žmonių yra įsitikinę, kad vertybių negalima atsisakyti.

Kiekvienas žmogus gyvenime padaro klaidų.

Grybauskaitė jam nė karto neskambino ir nebendravo.

V. Adamkus iš Lietuvos pasitraukė būdamas jaunas gimnazistas, iš karto įsitraukė į rezistenciją. Būdamas emigracijoje, jis Lietuva tikėjo, su Lietuva kėlė ir su Lietuva ėjo gulti. Sąlygos JAV tikrai nebuvo blogesnės, bet niekada negalvojo apie 'susikrovimą lagaminų', niekada nesigailėjo savo sprendimo grįžti į Lietuvą.

Lietuvos medikai onkologai yra labai geri, bet visur turi būti nusiteikęs kovą laimėti.

Sąrašinė rinkimų sistema nėra gerai. Jei sąrašas laimi, tai visai nežinomi žmonės ateina į valdžią. Rinkėjas turi pažinoti savo atstovą.

------------
Užsienio politika

Mes reikšmingai nepaveiksim tarptautinės padėties.

3 milijonų tautai sunku paveikti 40 ar 50 milijonų tautą.

Mes patys turim žinoti savo kryptį ir nesiblaškyti.

EU yra priimtina, bet ji neturi tapti federacija, kur kitos šalys diktuoja kaip Lietuva turi gyventi. Mes neatsisakysim savo gyvenimo būdo, papročių ir pan. Aš savo tautos žmogus, kuris turi savo kultūrą, tradicijas ir pan.

Europos mentalitetas yra skirtingas nuo Rusijos mentaliteto. Su Rusija reikia kalbėti iš jėgos pozicijų, kad ji suprastų kad mes savo principų neišduosime.

Jis visada buvo už Ukrainos įtraukimą, pritarimą ir išpildymą jos norų. Europos neveiklumas baigėsi Rusijos agresija.

V. Putinas save įsivaizduoja kaip naujasis imperatorius.

Rusija su Ukraina yra imperija,  be Ukrainos Rusija yra valstybė.

Europa turi būti vieninga.

Yra pagrindas tikėti, kad partneriai mūsų nepaliks vienų nelaimės metu.


Wednesday, May 27, 2020

Apie WWII arba Didįjį Tėvynės Karą

Karūnos niekšų daliai,
O dulkėse karaliai, 
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.

- V. Mykolaitis-Putinas

******************************************************************************

Kadangi nemažai tuo klausimu domėjausi, tai nusprendžiau susumuoti ką aš apie šį karą suprantu.

Kaip žinia, daugumoje šalių šis karas vadinamas Antruoju Pasauliniu Karu (WWII, arba PKII, arba APK), bet tarkim Baltarusijoje ar Rusijoje jis vadinamas Didžiuoju Tėvynės Karu. Iš tikrųjų, karas numeris 1, karas numeris 2 skamba kažkaip neasmeniškai, tai tarsi kažkoks dalykas kuris vyko toli ir jį kažkaip reikia identifikuoti. Tarkim esi JAV ir matai karus - va įvyko pirmas karas, o štai ir antras. Rusijoje ir ypač Baltarusijoje tas karo krūvis daug didesnis, nepalyginamai didesnis nei pirmasis Pasaulinis Karas, ir aš visai suprantu kodėl jie to karo nevadina PKII.

Buvusi Sovietija (įsikaitant ir Sovietų 1940 m birželį okupuotas Baltijos šalis) apturėjo milžinišką žmogiškąją auką ir traumą, kurios pasekmės mus persekioja iki šiol. Aš suprantu kodėl jie švenčia tą pergalę, bet iš Baltijos šalių perspektyvos ta pergalė yra groteskiškas šventimas šių šalių okupacijos tada, kada visas Pasaulis tylėjo ir šventė kartu su agresorium.

Visuotinai priimta šio karo istorija yra maždaug tokia - maniakas Hitleris užvaldė Vokietiją kur jis rado krūvą tiek pat maniakiškų ir fanatiškų pasekėjų. Vedami savo kraugeriškos ir rasistinės ideologijos vokiečiai pradėjo karą ne vienu bet trim frontais: vakarų Europoje, Rytų Europoje ir Šiaurės Afrikoje. Aišku reikia dar paminėti kovas jūrose ir ore: vokiečių povandeniniai laivai skandindavo daug anglų laivų. Tada teisingosios šalys nusprendė duoti atkirtį - JAV ir Britai beigi Sovietai herojiškai sumušė vokiečius ir tada pasibaigė APK.

Sovietiškas/rusiškas/baltarusiškas naratyvas išliko nepakitęs net atradus slaptuosius Molotovo-Ribbentropo protokolus ir kiek aš pamenu iš tarybinių laikų mokyklos suolo yra maždaug toks:
taiki Tarybų Sąjunga, milžiniška darbininkų ir valstiečių valstybė, su Hitleriu nieko bendro neturėjo iki pat 1941. Baltijos šalys sovietijos 1940 m buvo užimtos tam, kad sukurti ginybinį buferį nuo bepročio Hitlerio. Bet Hitleris vis tiek užpuolė taikųjį sovietinį milžiną, ir tada - pasiaukojančios sovietų liaudies (ypač baltarusių) dėka - fašistas buvo sutriuškintas. Toks jausmas, kad sovietų indėlis į pergalę buvo maždaug 80%,  Britija ir JAV prisijungė tik karui baigiantis.

Pagal "oficialią" versiją į abi puses nuo geležinės uždangos, nacių sutriuškinimo pasėkoje, Raudonoji Armija užėmė pusę Europos, ir iš nacistinio grobuonies sovietų išlaisvintos euforiškos rytų Europos šalys demokratiškai nusprendė kurti šviesų socialistinį rytojų. Baltijos šalys net negavo nominalios nepriklausomybės - juk jos 'prisijungė' prie didžiosios Tarybų Sąjungos prieš Hitleriui užpuolant sovietus. Rytų Europoje prasidėjo didžioji socializmo statyba. Savo ruožtu, Vakarų Europa priėmė JAV hegemoninę poziciją, Marshallo planą ir pasuko 'kapitalistinės' gerovės atstatymo keliu. Mezgėsi nauji prekybos kontaktai, kilo nauji verslai, prasidėjo 'baby boom', daug žmonių tapo labai turtingi - žodžiu, prasidėjo pokario vakarų Europos klestėjimas.

Vakariečiai priėmė Rytų Europos pasukimo socializmo keliu naratyvą per daug nesusimąstydami ir nekvestionuodami. Galbūt jie suprato kad nieko negali padaryti. Nors yra žinoma, kad tarkim Amerikos Balsas skatino žmones neprarasti vilties ir priešintis, nes išvadavimas greit ateis. Vakarų slaptosios tarnybos (labai dažnai infiltruotos ar pastafintos antraeiliais agentais) priimdamo partizanų informaciją ar siųsdavo perbėgusius Lietuvos partizanus atgal tam, kad jie tęstų kovą ir lauktų išvadavimo - dramatiškas pavyzdys yra Juozas Lukša.  Dažnai ta informacija vos ne tą pačią dieną tapdavo žinoma sovietams. Visumoj, Europos žmonės po karo buvo labai pavargę ir norėjo ramybės. Jie norėjo gyventi, auginti vaikus, kurti.

1947 metais JAV pradėjo Sovietų Sąjungos 'sulaikymo' politiką, taigi prasidėjo "šaltasis" karas. 1953 prasidėjusi Kubos revoliucija  laimėjo ir tai labai suerzino JAV.  Ne tik todėl kad Kuba yra per 100 mylių nuo Miami (~170km, kaip nuo Vilniaus iki Minsko), bet ir todėl kad JAV industrialistai (tarkim Hershey) prarado didžiulį NT ten, nebeliko lošimų namų, pramogų ir įvairiausio tipo pasilinksminimo epicentro Havanoje. Florida ne iš tolo neprilygo Kubai, o Las Vegas dar nebuvo pastatytas.  Neramumai Budapešte, Prahoje ar Kaune buvo kažkur toli, mažai kas apie juos žinojo. Beje, sovietmečiu pačiame Kauno centre buvo didelės kareivinės kur buvo dislokuotas elitinis desantininkų dalinys ar pulkas (nežinau) - manoma tas pats, kuris slopino maištą Prahoje.

Buvo šalys kurios buvo labiau kritiškos "Sovietinio milžino" atžvilgiu - tarkim Švedija; buvo šalys kurios paslėptai žavėjosi Sovietija - pvz Italija; buvo šalys kurios nurijo savo garbę ir iš praktinių sumetimų tapo strateginiu sovietijos prekybiniu partneriu - tarkim Žiemos karą laimėjusi Suomija.

Ir tiktai sovietijai subyrėjus pradėjo ryškėti daugiau detalių apie tai, kaip prasidėjo WWII ir koks buvo tikrasis Sovietijos vaidmuo jame. Pirmas archyvuose pradėjo knistis ir apie tai šnekėti Viktor Suvorov. Jo versija buvo su trūkumais, ir tas darbas buvo ir yra tęsiamas istoriko Mark Solonin.

Man jų idėjos yra įdomios todėl aš čia trumpai jas susumuosiu.

V. Suvorovas iš principo sako, kad Stalino planas buvo skatinti ir remti Hitlerį, ir tada lemiamu momentu 'išlaisvinti' visą Europą atnešant į ją socializmą. Jis duoda duomenis kad jau 1933 metais sovietai gamino puolamąją ginkluotę, slopino komunistinį pasipriešinimą naciams Vokietijoje bei rėmė Hitlerio valdžią savo žiniomis apie priverstinio darbo stovyklas (GULAG), maisto produktais ir nafta. Molotovo-Ribbentropo paktas Stalino buvo vertinamas kaip strateginė pergalė nes jo pasėkoje nebeliko tarpinių valstybių tarp Vokietijos ir Sovietijos - kas reiškė kad Sovietai gali pradėti 'išvaduojamąjį' puolimą nekirsdami neutralių šalių. Hitleris buvo įsivėlęs į karus Vakarų Europoje, Šiaurės Afrikoje, jūroje ir ore, taigi net pradedantysis strategas (o Hitlerio strategai buvo labai geri) turi suprasti kad užpulti sovietiją atidarant trečią frontą yra kvailystė. Suvorovo išvada yra ta, kad Hitleris pajuto kad Stalinas ruošiasi jį pulti ir todėl padarė tą pirmas, nušluodamas ant Baltarusijos vakarinės sienos sukoncentruotą ir susandėliuotą sovietinę ginkluotę, amuniciją, lėktuvus, tankus ir tanketes, kurą, maisto bei medicinines atsargas ir pan.

M. Soloninas tiek toli neina. Jo manymu, sovietai norėjo išprovokuoti Hitlerį pirmam užpulti Sovietiją, leisti užimti keletą kaimų Lietuvoje ir Baltarusijoje ir tada 'nušluoti' vokiečius per visą Europą. Tačiau įvyko keistas dalykas - įsiveržusius į sovietiją vokiečius vietiniai sutikdavo sveikindami ir išskėstomis rankomis. Yra išlikę užrašai kaip vokiečiai buvo nustebę, kad Kaunas jiems priartėjus jau buvo išlaisvintas lietuvių ir ten nebebuvo sovietų karių; tas pats atsitiko kai kuriuose kaimuose Baltarusijoje. Baltarusijoje daug pasienyje esančių sovietų dalinių (taip suprantama, tie daliniai buvo skirti paaukojimui) turėjo nurodymus neprovokuoti vokiečių ir jiems nesipriešinti. Žodžiu, dėl įvairių priežasčių, užpuolusi sovietiją, Hitlerio armija sutiko mažai pasipriešinimo ir nuėjo daug toliau nei bet kas galėjo pagalvoti. Jie labai greitai priėjo prie paruoštų puolamuosios ginkluotės, medikamentų ir maisto sandėlių kuriuos užėmė nesusprogdintus. Raudonojoje Armijoje prasidėjo suirutė ir panika. Tačiau vokiečiai nepasinaudojo vietiniais taip kaip tą ko gero būtų padaręs Aleksandras Makedonietis ir galiausiai vietiniai atsisuko prieš vokiečius. Stalinas bijojo palikti Maskvą - jo pasirinkimas buvo arba pasitraukus būti pašalintam kitų CK vierchų už tai kad karas prasidėjo tokiu nevykusiu būdu arba likti Maskvoj ir bandyti išlikti valdžioje - bet tik tuo atveju jei Maskva atsilaikys prieš vokiečius. Prasidėjo Stalino kova už išlikimą. Soloninas pateikia duomenis kad JAV ir Britijos indėlis į karo baigtį buvo kritiškai reikšmingas, karo nebuvo galima laimėti jei ne šių šalių indėlis.

Kaip žinome, milžiniškos sovietų liaudies aukos dėka Stalinas išliko valdžioje ir istorija pasuko tuo keliu, apie kurį rašiau aukščiau.

Tai kad sovietija nebuvo 'taikus milžinas' liudija išviešinti slapti dokumentai. Duosiu tik ištrauką, kuri parodo kad 'oficiali' sovietinė versija neturėjo nieko bendro su tikraisiais sovietijos planais. Ši ištrauka yra iš slapto sovietų CK posėdžio, vykusio 4-5 dienas prieš sudarant susitarimą su Hitlerio Vokietija, jis paaiškina Sovietijos veiksmų logiką.

Todėl ko gero galima sakyti, kad karą pradėjo ne tik Nacistinė Vokietija, bet ir Sovietų Sąjunga. 

Sovietija norėjo to karo, ir pati jį provokavo. Kad Tarybinė liaudis apturėjo tokią auką, didele dalimi yra sovietų valdžios kaltė ir gėda.

Stalino kalba 1939.8.19 kuri paaiškina kodėl buvo pritarta Ribbentropo-Molotovo paktui yra čia

Сталин И. Речь на заседании политбюро ЦК ВКП(б) 19 августа 1939 года

<...>

"Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен. Мы должны принять немецкое предложение и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию. Первым преимуществом, которое мы извлечем, будет уничтожение Польши до самых подступов к Варшаве, включая украинскую Галицию.
Германия предоставляет нам полную свободу действий в прибалтийских странах и не возражает по поводу возвращения Бессарабии СССР. Она готова уступить нам в качестве зоны влияния Румынию, Болгарию и Венгрию. Остается открытым вопрос, связанный с Югославией... В то же время мы должны предвидеть последствия, которые будут вытекать как из поражения, так и из победы Германии."

<...>

"Товарищи! В интересах СССР - Родины трудящихся, чтобы война разразилась между рейхом и капиталистическим англо-французским блоком. Нужно сделать все, чтобы эта война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон. Именно по этой причине мы должны согласиться на заключение пакта, предложенного Германией, и работать над тем, чтобы эта война, объявленная однажды, продлилась максимальное количество времени. Надо будет усилить пропагандистскую работу в воюющих странах для того, чтобы быть готовыми к тому времени, когда война закончится... "

(Центр хранения историко-документальных коллекций,
бывший ОСОБЫЙ архив СССР, ф.7, оп.1, д.1223)Thursday, May 21, 2020

apie dvigubą pilietybę (rinkimams artėjant)

Dabar artėja rinkimai ir keletas politikų pradėjo šnekėti apie dvigubą pilietybę.

Tas man įdomu, nes dabartiniai Lietuvos įstatymai tarsi ją ir leidžia. Pagal mano neprofesionalią analizę remiantis Pilietybės įstatymu, vaikai gimę užsienyje ir įgiję pilietybę gimimo keliu kol tėvai buvo Lietuvos piliečiai gali likti Lietuvos piliečiu. Taip pat Lietuvos pilietybę lengvai gauna dipukai. Dėl to aš problemų neturiu. Taip pat neturiu problemų jei žmonės kurie yra susieti su Lietuva ir nėra davę jokių priesaikų (tarkim jų seneliai buvo iš Lietuvos) galėtų pilietybę gauti. Turiu problemų su pavardžių ir vardų rašyba, bet čia jau kita ir politikams tiek nerūpinti tema.

Problema atsiranda kai žmogus natūralizuojasi kitoje šalyje priesaikos keliu ir nori išlaikyti Lietuvos pilietybę. Tarkim JAV priesaika yra tokia:

"I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God."

Priesaikos pirmos dvi eilutės kala tiesiai į esmę - žmogus esmingai ir griežtai pasako, kad jis absoliučiai ir visiškai atsisako ir išsižada ("absolutely and entirely renounce and abjure") savo buvusios šalies.

Jei po to žmogus po to išlaiko savo "seną" pilietybę jos pats neatsisakydamas, gaunasi kad jis melavo - o tas jau gal yra teisinė ir moralinė problema?  Čia būtų mano išlyga diskusijoje apie dvigubą pilietybę - tarp daugybinių pilietybių išlaikydamas Lietuvos pilietybę žmogus neturėtų būti priesaikoje jos išsižadėjęs.

Airiai, izraeliečiai, armėnai - tautinės grupės kurios turi ypač dideles bendruomenes JAV - gimimo būdu gauna JAV pilietybę ir tada lengvai gauna ir savo kilmės šalies pilietybę - juk jie jokios priesaikos niekam nedavė.  Manau tai būtų geras kelias Lietuvai.

Yra niuansai kurie gali sukelti problemų net jei žmogus turi dvigubą pilietybę. JAV, skirtingai nuo daugelio šalių, turi globalinį apmokestinimą. Tu privalai mokėti pajamų mokestį JAV nepriklausomai nuo to, kur tas pajamas gautum. Dėl šitos priežasties kai kurių hedge fondų prekiautojai atsisakydavo JAV pilietybės ir priimdavo tarkim Bahamų pilietybę. Beje, tas irgi nėra pigus procesas - JAV pilietybės atsisakymas berods kainuoja apie 5000 USD.  Tarkim čia yra istorija apie britę senutę kuri gimė JAV ir išvyko iš ten kai jai buvo 18 mėnesių - ir kokias finansines pasekmes jai tas sukėlė vėliau. Tas yra dar viena priežastis dėl kurios JAV pilietis bus lojalus JAV, net jei ne mintimis, tai bent savo uždirbtais ir į iždą sumokėtais pinigais.

Lietuvos natūralizuoto piliečio priesaika yra daug švelnesnė ir daug mažiau įpareigojanti nei JAV, nes ji neprašo išsižadėti "senos" šalies ir ginklu ginti naujos šalies (23 straipsnis):

"Aš, (vardas, pavardė), tapdamas Lietuvos Respublikos piliečiu, be išlygų prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus. Tepadeda man Dievas."

Taip pat kiek žinau Lietuva neturi globalinio apmokestinimo - t.y. jei tu gyveni ir pajamas gauni kitoj šaly Lietuvai moki 0.  T.y. jei gyveni kitoje šalyje tu gali užmiršti Lietuvą ir prisiminti ją kai tau tas naudinga - apie tą jau buvau rašęs čia.

Bus įdomu pamatyti, ar prieš šiuos rinkimus atsiras politikai, kurie bandys išplėsti Lietuvos piliečių ratą ir uždirbti sau balsus pažadais žadančiais dvigubą pilietybę netgi tiems kurie jos atsižadėjo priesaikos būdu? Citizenship de Plaisance.

Sunday, May 17, 2020

mintis šiai dienai - Carpe Diem

Iš už dviejų tūkstančių metų romėnas poetas Horacijus mums atsiuntė tokią išmintį:
nereikia per daug tikėtis iš ateities, reikia daryti geriausia ką gali ir gyventi čia ir dabar - niekas nežino kas bus rytoj.

Nemoku rašyti hegzametru, bet mano laisvas vertimas maždaug toks (istorinis kontekstas susietas su vyno košimu man nežinomas, tai pakeičiau į 'naudokis proga':)

Carpe Diem - griebk dieną

Neklausk, Leucenoe, koks mano galas, ką man Dievai numatė,
Nei ką Babilonietiški skaičiai sako. Geriau priimti viską kas ateis.
Gal dar Jupiteris tau daug žiemų paskyrė, o gal ir ši dabar suduš
Lyg Tirėnų marių banga ant uolos. 
Būk išmintinga, naudokis proga (košk vyną), tu neturi daug laiko viltim gyventi. 
Mums kalbant pavydus laikas bėga: griebk dieną, nelauk daug iš ateities.  

-------------------

Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Ut melius quicquid erit pati!
Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum, sapias, vina liques et spatio brevi
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.

Quintus Horatius Flaccus
Carmina (Horatius)/Liber I/Carmen XI

Wednesday, May 6, 2020

Monday, May 4, 2020

mintis šiai dienai

palyginus gerai žinomas autorius N.N. Taleb visai neseniai parašė knygą kuri vadinasi "Skin in the game". Knygoje rašoma apie asimetriją pasekmių tarp tų, kurie daro sprendimus ir tų kas pajaučia blogų sprendimų pasekmes.

Jo argumentas yra tas, kad blogų sprendimų darytojai atsiperka labai lengvai tuo metu kada 'paprastas žmogus' moka labai didelę kainą. Klasikinis pavyzdys yra 2008 finansinė krizė, kada už bankininkų blogus sprendimus sumokėjo žmonės (per mokesčius ar prarasdami savo turtą), o daug bankininkų vos ne sekančią dieną po valstybinės paramos gavimo (tarkim Goldman Sachs) sau lyg niekur nieko išsimokėjo premijas. Tas bankų gelbėjimas buvo daromas nes tie bankai neva buvo per dideli kad bankrutuotų - 'too big to fail'.

Niekaip nesugalvojau kaip išversti gana gerą išsireiškimą 'skin in the game'  - 'oda žaidime' , t.y. rizikuoji savo oda jei žaidi.

Knygos idėja yra ta, kad kai nežarstai žarijų kitų rankomis (t.y. rizikuoji pats, turi 'odą žaidime'), pasieki geriausią ir teisingiausią rezultatą.

Bet nuklystu. Autorius - beje irgi galintis turėti daugybines pilietybes - mano kad dviguba pilietybė atima iš žmogaus 'skin in the game' ir jis rašo štai ką skyriuje kuris vadinasi

"Citizenship de Plaisance" (pilietybė malonumui)

"A country should not tolerate fair-weather friends. There is something offensive in having a nationality without skin in the game,  just to travel and pass borders, without the downside that comes with the passport."

"Šalis neturėtų toleruoti draugų iš išskaičiavimo. Tautybė be 'odos žaidime' yra užgaulu ir neteisinga - keliauti ir kirsti sienas, bet be trūkumų kurie ateina su tuo pasu."

-N.N. Taleb "Skin in the game"